Ekeby Ungdom är en del av Ekeby Hälsocenter. Vi erbjuder vård och behandling för barn och unga med psykisk ohälsa, inklusive missbruk och beroende. Insatserna omfattar avgiftning, prevention, konsultation, bedömning, utredning och behandling.

 

Tjänsterna omfattar:

  • Psykiatriska och psykosociala bedömningar och utredningar

  • Psykologisk behandling

  • Medicinsk behandling

  • Beroende- och missbruksvård

  • Handledning och kompetensutveckling för personal som arbetar med barn och unga
     

Alla insatser görs med ett salutogent och holistiskt perspektiv, omfattande somatisk och psykisk hälsa.

Insatsens omfattning bestäms i samråd med uppdragsgivaren samt med den ungdom som omfattas av vård- och behandlingsinsatserna.

Vid drogmisstankar erbjuds provtagningar för droganalys.
 

Vi samverkar med andra aktörer som i sin verksamhet möter ungdomar och deras familjer. Vi ger konsultation och stöd i psykosociala frågor till föräldrar och personal inom bland annat skolan. Insatserna sker i våra lokaler, i hemmet eller på annan planerad plats.

Ekeby Ungdom drivs av Ekeby Hälsocenter på Ekeby bruk i Uppsala och har sin mottagning i Ekeby Hälsocenters lokaler.

Tjänster

Barn och unga ålder 14-20 år

Somatisk och psykologisk

Individuellt och i grupp

Vi genomför neuropsykiatriska och psykosociala utredningar av barn och unga i åldern 14-20 år.

Handledning och kompetens-utveckling för personalgrupper som arbetar med barn och unga

Vi erbjuder ett team med bred kompetens inom både somatisk och psykologisk behandling.

Kvalitet

Vi bemöter alla individer och familjer på ett respektfullt sätt oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön eller sexuell läggning.

Ekeby Hälsocenter har ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt SOSFS 2011:9, ISO 9001 / ISO 14001.
 

Ledningssystemet omfattar verksamheten inom Ekeby Ungdom och har till syfte att leda och styra verksamheten enligt gällande lagar och föreskrifter mot en vård och behandling av god kvalitet, i enlighet med verksamhetens mål.

Kvalitet

Styrgrupp

  • Patrik Törnqvist, beteendevetare, leg. psykoterapeut

  • Claudia Echeverria, leg. läkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin

  • Camilla Falk, Leg. Psykolog

Om Ekeby Ungdom